Sidebar Menu

Eindexamens geschrapt - (24 maart 2020)

Gaan de centraal examens door?
Nee, de centraal examens gaan dit jaar niet door. Met dit besluit is er duidelijkheid voor alle scholen en leerlingen.

Alle centrale examens komen te vervallen, zo ook de centraal schriftelijk en praktische examens (cspe’s) in het vmbo, evenals de centrale digitale flexibele examens in vmbo-bb en –kb.

De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar.

Wat betekent het dat de centraal examens niet doorgaan?
Scholen hebben tot en met juni de tijd om de schoolexamens af te ronden. De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar.

Hoe wordt nu bepaald naar welke vervolgopleiding de leerling doorstroomt?
Een leerling kan op basis van de schoolexamenresultaten een diploma behalen. De doorstroom naar het vervolgonderwijs gebeurd op basis van dat diploma.

In overleg met het vervolgonderwijs komt er extra aandacht voor het begeleiden en ondersteunen van instromende studenten.

Gaan de schoolexamens wel door?
Ja, de schoolexamens gaan door. Scholen hebben de komende periode de tijd om leerlingen op afstand voor te bereiden en de schoolexamens af te nemen. Omdat er geen centrale examens volgen, hebben de scholen hier extra tijd voor.

Vanwege die extra tijd kan er meer gespreid worden. Scholen wordt gevraagd om in lijn met de nieuwe maatregelen de schoolexamens zo veel mogelijk op afstand te doen. Waar nodig hebben scholen de ruimte om hun Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) aan te passen om dit te realiseren. Scholen kiezen zelf een passende manier voor de afname van het schoolexamen. Dat kan bijvoorbeeld via (beeld)bellen, maar ook fysiek op school of in kleinere groepen.

Hoe zit het met de gezondheid en veiligheid van leerlingen en leraren bij de schoolexamens?
Bij het afnemen van de schoolexamens staat de gezondheid voorop. Scholen zijn vrij in de vorm van het schoolexamen. Er kunnen bijvoorbeeld mondelinge examens telefonisch worden afgenomen. Als fysieke aanwezigheid nodig is, dan moeten de richtlijnen van het RIVM worden nageleefd. Zo moet iedereen met gezondheidsklachten thuis blijven. Voorbereidend op de schoolexamens geven de scholen onderwijs op afstand.

Na het verschijnen van het rapport van het RIVM, dat rond 6 april wordt verwacht, volgt een nieuwe afweging. Tot die tijd gelden de richtlijnen van het RIVM.

Hoe zit het met de aanmelddatum voor een vervolgopleiding?
- De aanmeldingsdeadline voor het hoger onderwijs is verplaatst van 1 mei naar 1 juni.
- De deadline voor mbo van 1 april naar 1 mei.

Hierdoor hebben leerlingen meer ruimte voor hun studiekeuze in deze ongewone tijden. Leerlingen worden gevraagd zich wel voor 1 mei aan te melden en deel te nemen aan activiteiten om de toekomstig student voor te bereiden op het hoger onderwijs.

Onder welke voorwaarden kunnen scholen schoolexamens blijven afnemen?
De schoolexamens kunnen doorgaan mits de scholen de richtlijnen van het RIVM, waaronder de afstand van 1,5 meter tussen de leerlingen en leraren, in acht kunnen nemen.

Bij het wachten voor en na afloop van het examen dient het samenscholingsadvies in acht genomen te kunnen worden. Dit betekent dat de school moet zorgen dat niet alle leerlingen op het schoolplein rondhangen voordat ze naar binnen kunnen en dat er duidelijke bewegwijzering is zodat er geen opstopping in de hal optreedt.

Verder dient het aantal leerlingen per lokaal dusdanig beperkt te worden, dat er steeds 1,5 meter afstand kan worden gehouden, ook ten opzichte van de surveillerende docent.

Aan welke voorwaarden moeten scholen, leraren en leerlingen zich houden bij afnames van de schoolexamens op school?
Tot in ieder geval 6 april gelden de volgende voorwaarden:
- De leerlingen of leraren mogen geen verschijnselen van corona vertonen.
- Dus geen koorts, niet hoesten en niet neusverkouden.
- Er moet 1,5 meter afstand tussen de leerlingen aangehouden worden tijdens het examen.

Wat is het verschil tussen het schoolexamen en centraal examen?
Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen en het centraal examen aan het eind van het laatste schooljaar. Het centraal examen is voor heel Nederland hetzelfde voor alle leerlingen. Het schoolexamen wordt opgesteld door de scholen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bepaalt welke onderwerpen minimaal aan bod moeten komen in het schoolexamen. Op basis van deze eisen wordt het schoolexamen opgesteld door de scholen. Het schoolexamen bestaat meestal uit meerdere toetsen per vak. Dit kunnen mondelinge, praktische of schriftelijke toetsen zijn.

Volg ons op Instagram (@CentraalExamen.2020) voor de laatste updates.


Bron: Rijksoverheid
Artikel bijgewerkt: 25 maart 2020 14:00 door TM